Oferty
Rynku
Komercyjnego
Baza lokali na sprzedaż i do wynajęcia - 55 880 ogłoszeń w całej Polsce

Lokal, sprzedaż - Łódź

Łódź, Bydgoska

o cenę zapytaj ogłoszeniodawcę
  • Typ transakcji: sprzedaż
  • Ogłoszeniodawca: licytacja komornicza

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

Jarosław Kluczkowski

Kancelaria Komornicza, Aleja Kościuszki 89, 90-436 ŁÓDŹ

tel. skontaktuj się z ogłoszeniodawcą / fax. skontaktuj się z ogłoszeniodawcą

Sygnatura: Km 6741/13

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi Jarosław Kluczkowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 12-01-2018 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi z siedzibą przy Aleja Kościuszki 107/109, 90-928 ŁÓDŹ, pokój B, odbędzie się pierwsza licytacja spółdzielczego lokalu użytkowego będącego wspólną własnością dłużników: Magdalena Wieczorek, Jolanta Wojciechowska, Piotr Wojciechowski , położonego przy Bydgoska 25/14B, 91-036 Łódź , dla którego Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródm. w Łodzi XVI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze LD1M/00179031/5 .
Opis nieruchomości:
Przedmiotem egzekucji jest ograniczone prawo rzeczowe spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu użytkowego oznaczonego numerem 14B, położonego w Łodzi przy ulicy Bydgoskiej 25, wpisane w rejestrze lokali Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Bawełna" (adres spółdzielni: 93-120 Łódź, ul. Przybyszewskiego 163). Dla ograniczonego prawa rzeczowego spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego oznaczonego numerem 14B, położonego w Łodzi przy ulicy Bydgoskiej 25, w Sądzie Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi XVI Wydział Ksiąg Wieczystych urządzona jest księga wieczysta o numerze LD1M/00179031/5. Ograniczone prawo rzeczowe spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu użytkowego oznaczonego numerem 14B, położonego w Łodzi przy ulicy Bydgoskiej 25 stanowi własność: 1. w 1/2 części dłużniczki Magdaleny Barbary Wieczorek, córki Tadeusza i Teresy; 2. w 1/2 części, na zasadzie wspólności majątkowej ustawowej małżeńskiej, dłużników Piotra Mariana Wojciechowskiego, syna Tadeusza i Kazimiery, oraz Jolanty Teresy Wojciechowskiej, córki Mariana i Kazimiery. Lokal numer 14B znajduje się w bloku mieszkalnym, trzypiętrowym, bez strychu, położonym w Łodzi przy ulicy Bydgoskiej 25, w dzielnicy Bałuty, osiedle Żubardź. Lokal numer 14B jest lokalem użytkowym. Lokal numer 14B położony jest na parterze. Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 136,64 mkw. W lokalu prowadzona jest działalność gospodarcza - apteka. Lokal wyposażony jest w następujące instalacje: elektryczną, gazową, wodę ciepła i zimną, kanalizację, centralne ogrzewanie z sieci miejskiej, linię telekomunikacyjną. Zasilanie instalacji CW - własne. Lokal słada się z dużej sali ekspozycyjno-sprzedażowej z wydzielonym magazynem leków. Sala położona od strony północnej. Do sali prowadzi bezpośrednie wejście z ulicy. Od strony południowej znajdują się: pomieszczenie biurowe, recepcja, pokój administracyjno-socjalny. Dalej zgrupowane pomieszczenia gospodarcze: zmywalnia z suszarnią, toaleta, magazynek gospodarczy, korytarz komunikacyjny. Do pomieszczeń gospodarczych i administracyjnych prowadzi oddzielne, dodatkowe wejście, bezpośrednio z klatki schodowej budynku. Lokal w przeciętnym standardzie i stanie technicznym, bez nakładów remontowych.

Suma oszacowania wynosi 385 100,00 zł , zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 288 825,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 38 510,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA I O. Centrum w Łodzi skontaktuj się z ogłoszeniodawcą 2 skontaktuj się z ogłoszeniodawcą 5365.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 16:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi mieszczącym się pod adresem: Aleja Kościuszki 107, 90-928 ŁÓDŹ.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Jarosław Kluczkowski


Lokalizacja ogłoszenia przybliżona do miejscowości lub dzielnicy/osiedla