Oferty
Rynku
Komercyjnego
Baza lokali na sprzedaż i do wynajęcia - 60 501 ogłoszeń w całej Polsce

Lokal, sprzedaż - Łódź

Łódź, Pomorska

o cenę zapytaj ogłoszeniodawcę
  • Typ transakcji: sprzedaż
  • Ogłoszeniodawca: licytacja komornicza

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

Andrzej Karwecki

Kancelaria Komornicza, Gdańska 91, Łódź, 90-613 Łódź

tel. skontaktuj się z ogłoszeniodawcą / fax. skontaktuj się z ogłoszeniodawcą

Sygnatura: Km 1913/13

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi Andrzej Karwecki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 24-11-2017 o godz. 13:00 w budynku Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi z siedzibą przy Kościuszki 107, 90-422 Łódź, pokój B, odbędzie się druga licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: Paweł Miszczak , położonej przy Pomorska 3/27, 90-201 Łódź , dla której XVI Wydział Ksiąg Wieczystych przy SR DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA prowadzi księgę wieczystą o numerze LD1M/00135578/1 .
Opis nieruchomości:
lokal użytkowy stanowiący odrębną nieruchomość, położony na parterze budynku, składający się z 2 pokoi, kuchni, ubikacji i korytarza o łącznej powierzchni 64,81 m2, po kapitalnym remoncie

Suma oszacowania wynosi 178 000,00 zł , zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 118 666,67 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 17 800,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: ING skontaktuj się z ogłoszeniodawcą 1 skontaktuj się z ogłoszeniodawcą 7232.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi mieszczącym się pod adresem: Kościuszki 107, Łódź, 90-422 Łódź.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 867 1 . § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych.

Komornik Sądowy

Andrzej Karwecki


Lokalizacja ogłoszenia przybliżona do miejscowości lub dzielnicy/osiedla