Oferty
Rynku
Komercyjnego
Baza lokali na sprzedaż i do wynajęcia - 34 291 ogłoszeń w całej Polsce

Lokal do kupienia - Łódź

Łódź, Piotrkowska

o cenę zapytaj ogłoszeniodawcę
  • Typ transakcji: sprzedaż
  • Ogłoszeniodawca: licytacja komornicza

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

Jarosław Kluczkowski

Kancelaria Komornicza, Aleja Kościuszki 89, 90-436 ŁÓDŹ

tel. skontaktuj się z ogłoszeniodawcą / fax. skontaktuj się z ogłoszeniodawcą

Sygnatura: Km 1133/08

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi Jarosław Kluczkowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 12-01-2018 o godz. 11:50 w budynku Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi z siedzibą przy Aleja Kościuszki 107/109, 90-928 ŁÓDŹ, pokój B, odbędzie się pierwsza licytacja ułamkowej części nieruchomości należącej do dłużnika: Stowarzyszenie Łódzki Klub Biznesu , położonej przy Piotrkowska 85/4U, 90-423 Łódź , dla której Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródm. w Łodzi XVI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze LD1M/00198011/8 .
Opis nieruchomości:
Przedmiotem egzekucji jest ułamkowa część nieruchomości, tj. udział stanowiący własność dłużnika: Stowarzyszenie "Łódzki Klub Biznesu" i wynoszący 100/1000 części we własności nieruchomości stanowiącej lokal niemieszkalny, oznaczony numerem: użytk. IV (4U), znajdujący się w budynku położonym w Łodzi przy ulicy Piotrkowskiej 85, dla którego Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi XVI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze: LD1M/00198011/8. Powierzchnia lokalu niemieszkalnego, oznaczonego numerem: użytk. IV wynosi 158,31 mkw. Lokal składa się z czterech pokoi, węzła sanitarnego i komunikacji. Lokal posiada pełne uzbrojenie w media miejskie. Lokal usytuowany jest na drugim piętrze budynku.

Suma oszacowania wynosi 95 700,00 zł , zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 71 775,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 9 570,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA I O. Centrum w Łodzi skontaktuj się z ogłoszeniodawcą 2 skontaktuj się z ogłoszeniodawcą 5365.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 16:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi mieszczącym się pod adresem: Aleja Kościuszki 107, 90-928 ŁÓDŹ.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Jarosław Kluczkowski


Lokalizacja ogłoszenia przybliżona do miejscowości lub dzielnicy/osiedla